Vlivy na lepenkové obaly

Při posuzování parametrů vlnité lepenky je nutné si uvědomit, že podmínky a tedy i vlivy na parametry mohou být v praxi zcela jiné, než je tomu při měření hodnot v laboratorních podmínkách u výrobce obalů.

Standardní měření v laboratoři jsou prováděna při 23C a 51 % relativní vlhkosti a měřené vzorky jsou na tyto podmínky předklimatizovány.

V reálných podmínkách jsou obaly vystaveny klimatickým a mechanickým vlivům, které se od laboratorních podmínek mnohdy značně odlišují. Ty navíc působí v různě dlouhých intervalech a frekvencích. Kromě toho působí na obaly mnohdy zátěže, které se laboratorně nedají vůbec simulovat a jejich vliv lze jen hrubě odhadnout.

Vliv relativní vlhkosti na vlhkost lepenky

Papír je hygroskopický materiál, tzn. absorbuje (přijímá) a desorbuje (odevzdává) vodu. Každá změna relativní vlhkosti vyvolává odpovídající změnu vlhkosti papíru. To znamená prakticky změnu všech jejich fyzikálních vlastností.

Při relativní vlhkosti 50 % vykazuje papír absolutní vlhkost 7 až 8 %. Při zvýšení relativní vlhkosti o 8 % stoupne absolutní vlhkost o 1 %.


Vliv vlhkosti lepenky na její pevnostní parametry

Níže uvedené grafy znázorňují vliv absolutní vlhkosti na jednotlivé parametry. Zde je mimo jiné vidět významný vliv na hodnoty ECT lepenky, které se přímo promítají do samotné nosnosti obalu - hodnoty BCT.


Vliv způsobu stohování obalů na paletě

Velmi podceňovaný vliv je způsob skládání krabic na paletě. Nejmenší úbytek je v případě, kdy jsou krabice vyskládány přesně na sebe - hrana na hranu. Tímto způsobem se přenáší totiž zatížení hlavně na hrany, nejvíce odolné části obalu.

Úbytek vlivem stohování na sebe se pohybuje od 10% u přesně vyskládaných krabic do komínu až po -50% u nepřesně vázaně vyskládaných krabic.


Vliv doby skladování

Vliv doby skladování, tedy působení zatížení v závislosti na čase, byl pomocí matematických modelů a pokusů zaznamenán následovně.

Již po 100 dnech se nosnost krabic BCT snižuje řádově o 40%.

PILOUS spol. s r.o.
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
CZ - 130 00 Praha 3

email: info@pilous-packaging.com
V letech 2012 až 2014 probíhá v naší společnosti projekt Inovace interního informačního systému Pilous podpořený z OPPI ICT.

Copyright (c) 2011. Všechna práva vyhrazena. Pilous spol s.r.o.